Video

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGHIÊM NGẶT

Các giáo viên của One On One English đều được tuyển lựa gắt gao qua nhiều vòng đánh giá và được đào tạo thường xuyên để đảm bảo chất lượng lớp học.
  • 1. Giáo viên đáp ứng các tiêu chí sàng lọc CV nghiêm ngặt
  • 2. Giáo viên vượt qua vòng phỏng vấn và đạt điểm yêu cầu cho lớp học mô phỏng
  • 3. Giáo viên hoàn tất 2 buổi đào tạo: 
    • Nghiên cứu giáo trình và phương pháp giảng dạy
    • Vượt qua lớp học mô phỏng thứ hai
  • 4. Giáo viên nhận lớp và vượt qua vòng đánh giá 3 buổi học đầu tiên trước khi chính thức được tuyển.